Kutes GRI onaylı 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı!

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini şeffaf bir şekilde periyodik olarak sunmayı taahhüt eden Kutes, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlanan rapor, Kutes’in 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini kapsıyor.

Kutes GRI onaylı 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı!

30 yılı aşan tecrübesiyle küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, çevresel, sosyal ve yönetimsel faaliyetlerini kapsayan sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiatives- GRI) Standartları, temel seçeneğine uygun olarak hazırlanan rapor, Kutes’in 2022 yılında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve yaklaşımını detaylı şekilde ortaya koyuyor.

Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, “Yeni Demir Çağı”nı başlatmak için çıktığımız ve sağlam adımlarla ilerlediğimiz yolculuğumuzda sektörünün öncü kurumlarından biri haline geldik. Hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek, yeni bir düşünce tarzı ve aynı zamanda önemli miktarda yatırım gerektirmektedir. Bizler de, sektörümüzü karbon yoğun geçmişinden geleceğe ışık tutan bir hale dönüştürmeye yardımcı olmak için canla başla çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi “Sürdürülebilirlik Politikası” doğrultusunda yürütüyor ve “Yeni Demir Çağı” yolunda hem kamu hem de özel sektördeki vizyoner paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğümüz karbon ayak izi hesaplama çalışmaları sayesinde, faaliyetlerimizden kaynaklı etkileri net bir şekilde ortaya koyuyor ve bu etkileri azaltmaya yönelik projeler yürütüyoruz. Ayrıca, yatırım yaptığımız GES projeleri sayesinde tükettiğimiz elektrik enerjisinin büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz ve gelecek dönemde de bu oranın artması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüm bu yatırımlarımızla, 2033 tarihine kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğin sadece çevresel konulardan ibaret olmadığının farkında bir kurum olarak, faaliyet gösterdiğimiz bölge başta olmak üzere ülkemize pozitif katkı sağlamak amacıyla farklı kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı gelecek dönemde de sürdürerek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

 

Çevre ve insan sağlığı için gönüllülük esasıyla çalışıyor

Tesislerinde hava kirliliğini kontrol edebilmek için hava filtreleme sistemleri ve gelişmiş baghouse teknolojisi kullanan Kutes’in yürüttüğü hava kirliliği kontrolleri, ABD Çevre Koruma Ajansı (USEPA) ve ilgili devlet düzenleyici kurumları tarafından “mevcut en iyi” olarak kabul ediliyor. Her fabrikadaki emisyon kontrol sistemlerine yerleştirilmiş “gelişmiş kaçak tespit probları” bu teknolojinin önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor. Günümüzde her ne kadar bir düzenleyici kurum tarafından şart koşulmasa da Kutes, çevre ve insan sağlığına duyduğu sorumlulukla bu teknolojiyi gönüllü olarak kullanıyor.

Tükettiği enerjinin %90’ını yenilenebilir kaynaklarda sağlayacak

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olan Kutes, enerji analizörleri yardımıyla tüm tesisi dijital olarak izleyerek üretim süreçlerindeki enerji tüketimini takip ediyor ve azaltımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kurulmuş olan 240 kWh’lık güneş panelleri sayesinde, talaşlı imalat sürecinde tüketilen elektrik enerjisinin %60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. 2023 yılında devreye almayı planladığı 26 MW’lık güneş enerjisi yatırımı ile de döküm tesislerinde kullanılan enerjinin %90’ının yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Bu sayede yıllık 24.296.160 ton karbondioksit (CO₂) tasarrufu sağlanarak 458.640 ağacın vereceği katkıya eş bir katkı sağlanacak. Bu çalışmalara ilave olarak, 2022 yılında devreye alınan yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde %5 oranında azalış sağlandı. Yeni devreye aldığı insansız ergimiş metal transfer sistemleri ile ocaklarda metal bekleme süresini kısaltarak ergitmede yüzde 5 enerji verimliliği elde etti. Kutes, ergitme ocaklarından çıkan ısıyı bacalardan toplayarak idari binanın ısıtmasında kullanmayı, tesis içerisine DC şarj istasyonları kurmayı ve gelecek 5 yıl içerisinde araçları kademeli olarak elektrikli araçlar ile değiştirmeyi hedefliyor.

Geri dönüştürülmüş malzeme oranını sürekli artırıyor

Döküm sektörü gerek eski demir döküm ve hurda çelik gibi malzemelerin çöplüklerden uzaklaştırılması gerekse de hurda malzemelerin yeni ürünler oluşturmak için eritme sürecinde girdi malzemeleri olarak kullanılmasıyla topluma pozitif değer sağlıyor ve toplumun geri dönüştürücüsü olarak hizmet veriyor. Bu bakış açısıyla hareket eden Kutes’in 2022 yılında eritme işleminde kullandığı malzemelerin yaklaşık %59’u geri dönüştürülmüş malzemeden oluştu. Kutes, bu oranı yükseltmek için kıyılmış çelik, doğrudan indirgenmiş demir ince taneleri ve yağ filtreleri gibi alternatif geri dönüştürülmüş malzemeleri prosese dahil etmek için sürekli olarak çalışıyor.

Maça üretiminde alkol bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş için de çalışmalar yürüten Kutes, bu bağlamda toplam 3 milyon euro tutarında bir filtrasyon yatırımı yaparak prosese Avrupa standartlarında 5 mg/m3’lük yeni filtreler kurdu. Mevcutta kullanılan kompresörleri ise son teknoloji Atlas Copco kompresörler ile değiştirerek yaklaşık 1.500 MWh/yıl enerji tasarrufu sağladı. Maça kurutma fırını yatırımı sayesinde ise kimyasal kullanımının önüne geçti ve ortama salınan sera gazı miktarının azaltılmasını sağladı. Elektrikli forklifte geçiş ve istif makinası için yapılan yatırımlar ile mazot tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Ayrıca, talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın tekrar döküm sürecinde kullanılmasını sağladı. Kutes, metal parçaların dökümü sürecinde maça ve kalıp yapımında kullanılan her bir kum tanesini kaliteli dökümler oluşturmak için kullanılamayacak hale gelene kadar yaklaşık 50 kez kullanıyor. Yeni kil ve kum ıslah sistemi teknolojileri için de çalışmalar yürüten şirket, süreçlerde daha az kum kullanarak, toprağa doldurulması gereken kum miktarını azaltmayı hedefliyor.

Tüm faaliyetlerinde su tüketimini azaltmaya ve mevcut su kaynaklarını verimli kullanmaya önem veren Kutes, üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların etkin yönetimi için de Atık Yönetim Prosedürü oluşturdu. Şirket, 2022 yılında çalışmalarını “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırdı.

Tamamen teknolojik bir üretim sahası olmayı hedefliyor

2022 yılında Operasyonel Mükemmellik Programımızın çatısı altında TPM, Operasyonel Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm faaliyetlerine ağırlık veren Kutes, kalite güvence ve otonom bakım takip modüllerini devreye aldı. Döküm sektörü için ilk sanal fuar alanını oluşturdu ve bu ortamı ziyaretçilerle paylaştı. Fiziki arşivini dijital ortamda yedekledi. 2023 yılında ise üretimde sürekliliğin gerekliliği olarak, kalıplama hattında maça koyma robotu, insansız metal trasfer sistemi, magnezyum tel tretmanı ve dökümhane proses merkezini devreye aldı. Kutes, ERP programının yeni versiyonuna geçmek, IoT ile veri çeşitliliğini çoğaltarak Big Data’yı oluşturmak ve AI teknolojisi ile daha hassas verimlilik çalışmaları yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu şekilde tüm verileri adım adım dijital ortamda tek bir merkezde takip edilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Tüm bu çalışmalar için ve dijital dönüşümün temeli olan bulut teknolojilerine geçiş için gerekli altyapı yatırımlarını tamamlayan Kutes, uçtan uca entegrasyon için attığı temelleri 2023 yılında tamamlayarak tamamen teknolojik bir üretim sahası olmayı hedefliyor.

Yan haklarla çalışan refahını üst düzeyde tutuyor

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında taahhüt ettiği ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ ve ‘insana yakışır iş ve ekonomik büyüme’ alanlarında da sektöründe bir adım öne çıkacak çalışmalar yürütüyor. 2022 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı işe alım mülakat rehberi hazırlayan Kutes, rehber doğrultusunda çalışanlara dikey ayrışma ve cam tavan sendromu konularını kapsayan eğitimler verdi ve doğum sonrası işe dönüşü kolaylaştırıcı uygulamalar devreye aldı. Yürüttüğü tüm bu çalışmalar sayesinde ise “Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası” almaya hak kazandı. Çalışanlarının gelişimine ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına önem veren Kutes, 2022 yılında 332 çalışanına yaklaşık 550 saat eğitim imkanı sundu. 285 çalışanına ise 4560 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Şirket, Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile İçi Şiddete Karşı Sürdürülebilirlik Projesi çerçevesinde 2023 yılı süresince “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Aile İçi – Şirket Dışı Şiddete Karşı Sürdürülebilirlik” konulu eğitimlerin alınmasını ve sertifika sürecinin tamamlanmasını hedefliyor.

Çalışanların refahını üst düzeyde tutmayı hedefleyen Kutes, mavi yaka personellere özel kira yardımı, aile yardımı desteği, doğum günü çeki, ramazan erzak çeki, beyaz yaka personel için özel sağlık sigortası, esnek giriş çıkış saatleri ve prim sistemi gibi yan haklar sunuyor. Bununla beraber sigara içmeyen çalışanlara idari izin, anlaşmalı özel kreş ve anaokullarında çalışanlara ek indirim, hamile çalışana son ayında ve doğum sonrası olmak üzere 2 kez uzman hemşire tarafından bilgi verilmesi, 2 yaşına kadar çocuğu olan çalışanlar için hibrit çalışma modeli, babalık izni süresinin 10 güne çıkarılması, bez ve mama desteği sağlanması gibi yeni yan haklar da 2023 yılı itibarıyla devreye alındı.

KUTES

Topluma pozitif etki sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmaları da yürüten Kutes, çevre dostu uygulamalar, eğitim ve sosyal yardım projeleri gibi farklı alanlarda projeler hayata geçiriyor. 2022 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile öğrenci burs programı başlatan şirket, 20 öğrenciye burs imkânı sağladı. Ayrıca, 2023 yılı içerisinde ÇEVKO ile ortak yürütülecek proje ile ülkemizin ağaçlandırılmasına da katkı sağlayacak 100.000 ağaçlık “KUTES Ormanı” kurulması planlanıyor. Proje kapsamında toplam 1 milyon ağaç dikilmesi hedefleniyor. Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları için ayrılan bütçeyi aynı zamanda yaşanan doğal afetlerle mücadele ve ülkemizin kalkınmasına destek amaçlı çalışmalar için de kullanıyor.

Bunları da beğenebilirsin